Privacy statement Stichting AMBER Alert Europe

Voor het laatst gewijzigd op 11 november 2021

Algemeen

Deze verklaring beschrijft het privacy beleid van Stichting AMBER Alert Europe (hierna: “de Stichting”). De Stichting is gevestigd te (6191 VK) Beek, en houdt daar kantoor aan de Peter Treckpoelstraat 4.

De Stichting is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy statement.

Dit privacy statement is van toepassing op alle personen van wie de Stichting persoonsgegevens verwerkt, in het bijzonder:

 • Volgers van de Stichting-accounts op social media, personen die mailings en andere informatie van de Stichting ontvangen;
 • Sponsoren en/of donateurs van de Stichting en/of contactpersonen van sponsoren en/of donateurs als het gaat om rechtspersonen;
 • bezoekers van onze website amberalert.eu/nl;
 • alle andere personen die contact opnemen met de Stichting;
 • overige betrokkenen.

Dit privacy statement legt uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, wanneer en hoe wij deze persoonsgegevens gebruiken en delen, hoe wij deze persoonsgegevens beschermen en welke opties u heeft met betrekking tot (het delen van) uw persoonlijke gegevens.

Als u vragen heeft over dit privacy beleid of andere privacy aangelegenheden, dan kunt u een e-mailbericht sturen naar info@amberalert.eu met als onderwerp “Privacy”.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?  

Persoonsgegevens die u ons verstrekt

De Stichting verwerkt persoonsgegevens die u ons verstrekt om een van de hiervoor vermelde redenen. Het kan gaan om:

 • naw-gegevens
 • e-mailadres en/of
 • mobiel telefoonnummer en/of
 • persoonsgegevens beschikbaar op social media fora, zoals Facebook, Twitter, LinkedIn, TikTok of Instagram.
 • bankrekeningnummer en/of andere betaalgegevens

Betreft uw aanmelding een bedrijf of meer algemeen een rechtspersoon, dan worden ook de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • voor- en achternaam contactpersoon;
 • e-mailadres van de contactpersoon;
 • telefoonnummer van de contactpersoon;
 • het vestigingsadres van het bedrijf.

Persoonsgegevens verkregen via of gegeneerd door onze website

Als u onze website bezoekt (URL), verzamelen wij geen persoonsgegevens over uw bezoek.

Persoonsgegevens van minderjarigen

De Stichting is zich bewust van het belang van het beschermen van de privacy van kinderen. Ons beleid is om nooit bewust persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar te verzamelen of te bewaren. Wij verzoeken personen jonger dan 16 jaar dan ook om geen persoonsgegevens te verstrekken aan de Stichting. Indien u ervan op de hoogte bent dat een persoon jonger dan 16 jaar dit wel heeft gedaan zonder toestemming van een ouder of voogd, dan verzoeken wij u dit te melden via info@amberalert.eu.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

De Stichting gebruikt uw persoonsgegevens voor verschillende doelen. Hieronder worden deze doelen nader uiteengezet:

 • De Stichting gebruikt uw persoonsgegevens voor fondsenwerving in verband met het bestrijden/oplossen van kindervermissingen en kinderontvoeringen.
 • Elk doel dat redelijkerwijze dienstig is of kan zijn aan de statutaire doelomschrijving van de Stichting.
 • De Stichting gebruikt uw persoonsgegevens om contact met u te onderhouden. Op deze wijze wordt u onder andere op de hoogte gesteld van eventuele wijzigingen binnen de Stichtingt.
 • De Stichting gebruikt uw persoonsgegevens om haar diensten te verbeteren.
 • De Stichting gebruikt uw persoonsgegevens om haar primaire doeleinden te realiseren en in stand te houden.

De Stichting verwerkt uw persoonsgegevens op basis van één van de volgende verwerkingsgronden:

 • Toestemming: als wij u toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken en u deze toestemming uitdrukkelijk heeft verleend. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een e-mailbericht te sturen naar info@amberalert.eu. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking daarvan onverlet.
 • Uitvoering overeenkomst: als u besluit om de Stichting te sponsoren en/of een donatie te verstrekken, kan er sprake zijn van een met u te sluiten of gesloten overeenkomst en dan is de verwerking noodzakelijk voor de uitvoering van die overeenkomst met u;
 • Wettelijke verplichting: als u de Stichting sponsort of een donatie verstrekt kan er voor de Stichting een wettelijke verplichting bestaan om uw gegevens te verwerken.
 • Gerechtvaardigd belang: Wij verwerken ook uw persoonsgegevens als de Stichting of een derde een gerechtvaardigd belang heeft, de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de behartiging van dit gerechtvaardigd belang en hierdoor geen onevenredig inbreuk wordt gemaakt op uw recht op privacy. De Stichting heeft in deze gevallen vooraf een belangenafweging gemaakt.

Enkele voorbeelden van de hierboven genoemde gerechtvaardigde belangen zijn het verbeteren en het in standhouden van de primaire doeleinden van de Stichting, te weten het campagne voeren om de opsporing van vermiste kinderen en het leven redden van een vermist kind te optimaliseren, u informeren over het gebruik van en eventuele wijzigingen binnen de Stichting en het overdragen van uw persoonsgegevens aan een derde onder andere in het kader van een fusie, overname en/of herstructurering.

Worden uw gegevens overgedragen aan derden?

De Stichting zal uw persoonsgegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit nodig is ten behoeve van onze doeleinden en gerechtvaardigde belangen. Een derde partij kan uitsluitend zijn een partij die tot doel heeft persoonsgegevens voor dezelfde doeleinden te verwerken als de Stichting en die vergelijkbare technische en organisatorische maatregelen heeft getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Ook kunnen wij persoonsgegevens vrijgeven als we te goeder trouw geloven dat dit noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, of de bescherming van de rechten, eigendommen of veiligheid van de Stichting, onze medewerkers, onze gebruikers of anderen. Dit omvat mede het verstrekken van persoonsgegevens aan het bevoegd gezag ten behoeve van het oplossen van misdrijven.

De Stichting heeft op haar website geen social plug-ins geplaatst van derden.

Waar worden uw gegevens opgeslagen?

De persoonsgegevens die wij via onze applicaties en website verzamelen worden opgeslagen op onze servers in Nederland.  De gegevens worden ook opgeslagen op het apparaat (smartphone, tablet of computer) waarop u uw persoonsgegevens invoert.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

De Stichting bewaart uw persoonsgegevens totdat u zichzelf afmeldt voor het ontvangen van mailings. Als u besluit te stoppen met sponsoring of het doen van donaties, worden uw gegevens bewaard in overeenstemming met fiscale bewaartermijnen.

In alle andere gevallen bewaart de Stichting uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

De Stichting doet er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen. De Stichting heeft passende maatregelen getroffen om de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens te behouden en om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of ongeoorloofde verstrekking die kan leiden tot aanzienlijke schade of overlast voor u.

Zo gebruikt de Stichting een combinatie van redelijke fysieke, technische en administratieve veiligheidscontroles. De Stichting staat er niet voor in dat de getroffen maatregelen onder alle omstandigheden doeltreffend zijn.

Echter, dataverkeer over het Internet (al dan niet draadloos) en via bluetooth kan niet altijd worden beveiligd tegen alle bedreigingen en risico’s. Als gevolg daarvan kunnen wij, ondanks onze uiterste inspanningen, niet garanderen dat de persoonsgegevens die u aan ons toestuurt 100% beveiligd zijn.

Wat kunt u zelf doen om uw persoonsgegevens te beschermen?

Wat kan ik verder doen om mijn gegevens te beschermen?

De Stichting zal u NOOIT een e-mailbericht sturen waarin wordt gevraagd om vertrouwelijke persoonsgegevens zoals accountnummers, gebruikersnamen, of wachtwoorden. De Stichting benadrukt dat u NOOIT dergelijke e-mailberichten moet beantwoorden. Als u een dergelijk e-mailbericht ontvangt, reageer dan niet op dit e-mailbericht en stel de Stichting hiervan op de hoogte via info@amberalert.eu.

Wat is ons Cookiebeleid?

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De Stichting maakt gebruik van de volgende cookies.

Noodzakelijke cookies. de Stichting gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Welke cookies de Stichting actueel gebruikt ziet u altijd terug in de melding onderaan uw scherm wanneer u de website voor het eerst bezoekt. Ook kunt u dit nalezen via onze website: https://www.amberalert.eu/nl/cookie-instellingen/.

Voor het gebruik van noodzakelijk cookies hebben wij geen voorafgaande toestemming nodig.

U kunt te allen tijde uw gegeven toestemming voor het plaatsen van cookies wijzigen of intrekken. Als u de door u ingestelde cookievoorkeuren wil aanpassen of verwijderen, dan kunt u dat doen via de browserinstellingen op uw smartphone, tablet of computer. Ook kunt u de door uw geaccepteerde cookies wijzigen of intrekking via onze website: https://www.amberalert.eu/nl/cookie-instellingen.

Hoe kunt u uw persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Iedere persoon kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten aanpassen of – als de verwerking gebeurt op grond van toestemming of voor direct marketing doeleinden – te laten verwijderen. Dit kunt doen door een e-mail te sturen aan info@amberalert.eu.

Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien. Dat betekent dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens wij van u hebben en waarvoor we deze persoonsgegeven gebruiken. In bepaalde gevallen heeft u zelfs recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Tot slot kunt bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Stichting.

Via info@amberalert.eu kunt u een verzoek bij de Stichting indienen om van de bovengenoemde rechten gebruik te maken. Wij reageren zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Voor zover de toepasselijke wetgeving en beroepsvoorschriften dit toelaten, zullen wij er dan alles aan doen wat redelijkerwijs en praktisch mogelijk is om aan u verzoek te voldoen.

Als u klachten hebt over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@amberalert.eu. Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing. Indien dat toch niet zou lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen in dit privacy statement

De Stichting kan dit privacy statement aanpassen. De veranderingen in en/of updates van dit privacy statement kunnen onder andere worden gedaan om de technologische vooruitgang of de wettelijke en reglementaire veranderingen te weerspiegelen.

Indien de Stichting haar privacy statement wijzigt, dan zal een geüpdatete versie van dit statement worden weergegeven op deze webpagina. Ook zullen wij u op de hoogte stellen van wijzigingen in dit privacy statement door de datum achter “Laatst gewijzigd” bovenaan deze pagina te actualiseren.

We raden u aan de weblink naar ons privacy statement https://www.amberalert.eu/nl/privacy-statement op te slaan en onze website regelmatig te raadplegen voor de laatste versie van dit privacy statement.

Neem contact met ons op

De Stichting verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens te beschermen. Als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacy statement, aarzel dan niet om een e-mailbericht te sturen naar info@amberalert.eu. Via dit e-mailadres kunt u ons ook informeren over eventuele zorgen die u wellicht heeft met betrekking tot onze privacy statement.